Missie en beleid

Missie en beleid

Missie

Het Dominicanenklooster Zwolle is een plaats om in een open ontmoeting met stad en regio, met elkaar in de Dominicaanse traditie het leven en het samenleven te verdiepen, te vernieuwen en te vieren. 

Doelstelling

Een duurzame exploitatie van klooster en kerk ten dienste van de continuering van de Dominicaanse presentie in Zwolle en omgeving.

Sinds mei 2020 heeft de Stichting Dominicanenklooster Zwolle een interim bestuur. Klik hier voor de visie en de doelstelling van het interim bestuur

Stichting

In het voorjaar van 2016 hebben het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en de Stuurgroep van het Rectoraat St.Thomas van Aquino besloten hun tijdelijke samenwerkingsverband, zoals dat zijn beslag had gekregen in de Personele Unie, om te vormen tot één gezamenlijk Stichtingsbestuur. Een en ander is in september 2016 vastgelegd bij notariële akte.
Dominicanenkerk en Dominicanenklooster zijn ANBI-instellingen (zie ook rubriek Kerk).

Uit de notariële akte van september 2016:

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle.
 2. Zij is gevestigd in Zwolle.
 3. De stichting is op acht en twintig november negentienhonderd vier en negentig voor onbepaalde tijd opgericht.
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Zwolle, onder nummer 41025112.

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en doen uitvoeren van dominicaanse activiteiten in en vanuit Zwolle en al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting zal daartoe bestaande gemeenschapsvormen ondersteunen en nieuwe vormen en activiteiten doen initiëren en ontplooien dan wel ondersteunen, die de dominicaanse aanwezigheid kunnen dragen.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 3. het scheppen van materiële en immateriële voorwaarden, waaronder samenwerking met het rectoraat van de kerk van het dominicanenkloostercomplex te Zwolle, hierna te noemen: het rectoraat;
 4. alle andere wettige middelen, waaronder het beheren van het kloostercomplex van de dominicanen in Zwolle, daartoe ter beschikking gesteld door de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen.
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Hoofdlijnen beleid 2017-2020

Het bestuur laat zich adviseren door twee commissies waarin externe leden zitting hebben, namelijk de commissie rectoraat en de commissie financiën en beheer.

Leden commissie rectoraat: 
Ad Marijs, Jan Groot, Margot van Veen, Jacqueline Diepman en Inge Elgersma.
(Vanwege hun functie maken ook deel uit van deze commissie: de rector, een bestuurslid, de parochiesecretaris, de pastores roulerend.)

Leden commissie Financiën en Beheer:

Paul van Vilsteren, Richard Kroes, Michiel van Harten en Ad van Bijnen.
(Vanwege hun functie maken ook deel uit van deze commissie: de penningmeester, een bestuurslid en de directeur).

 

Het bestuur heeft de volgende strategische beleidsintenties voor de komende jaren uitgesproken:

Een heldere, duidelijke(r) koers inzetten als bestuur naar ingrijpende verandering van de organisatie, d.w.z.:

 • een beter werkende organisatie: professioneler en terugdringen van vrijblijvendheid;
 • een opener/transparanter organisatiecultuur in lijn met de dominicaanse waarden;
 • een adequate(r) en professionele(re) personeelsbezetting.
 1. Een duidelijk en eigentijds HRM-beleid in gang zetten en uitvoeren.
 2. Werken aan een duurzame exploitatie en een efficiënter beheer van de kloostergebouwen (klooster en kerk) en daarbij definitieve keuzes maken.
 3. Onze visie m.b.t. de (her)oriëntatie op de toekomst duidelijker uitdragen, zowel intern als extern.
 4. Heldere, open en transparante communicatie in relatie tot de medewerkers en vrijwilligers in kerk en klooster, de deelnemers aan onze programma-activiteiten en de parochianen, de communiteit en de orde der Dominicanen en andere betrokken externe partijen.
 5. Bewerkstelligen dat we met één mond spreken als bestuur, directie en orde/communiteit naar medewerkers en vrijwilligers in kerk en klooster. En de directeur ondersteunen in zijn dagelijkse sturing en uitvoering van beleid naar de betrokken partijen in klooster en kerk.
 6. Dit alles met als doel: de potentie(s) van klooster en kerk inhoudelijk (verder) te ontwikkelen en duurzaam te exploiteren.
 7. En met als finaal doel: het continueren van het dominicaans gedachtengoed en de dominicaanse spiritualiteit in Zwolle en wijde omgeving.

 

Jaarrekening 2019

 

Gedragscode

Hieronder vindt u de Gedragscode Pastoraat, in voorjaar 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het provinciaal consilie van de orde der dominicanen.

 

Deze Gedragscode is belangrijk, omdat we een klimaat van vertrouwen en veiligheid nastreven. Daarom geldt deze Gedragscode voor iedereen die bij ons werkzaam is als vrijwilliger of beroepskracht.

 

Ook vindt u hier de Privacyverklaringen van kerk en Stichting.

 

Gedragscode Pastoraat

Privacyverklaring Dominicanenkerk juli 2018

Privacyverklaring Stichting