ANBI / Gedragscode

ANBI / Gedragscode

Stichting

In het voorjaar van 2016 hebben het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en de Stuurgroep van het Rectoraat St.Thomas van Aquino besloten hun tijdelijke samenwerkingsverband, zoals dat zijn beslag had gekregen in de Personele Unie, om te vormen tot één gezamenlijk Stichtingsbestuur. Een en ander is in september 2016 vastgelegd bij notariële akte.

Uit de notariële akte van september 2016:

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle.
 2. Zij is gevestigd in Zwolle.
 3. De stichting is op acht en twintig november negentienhonderd vier en negentig voor onbepaalde tijd opgericht.
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Zwolle, onder nummer 41025112. Het KvK-nummer van het rectoraat is 74859803.

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en doen uitvoeren van dominicaanse activiteiten in en vanuit Zwolle en al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting zal daartoe bestaande gemeenschapsvormen ondersteunen en nieuwe vormen en activiteiten doen initiëren en ontplooien dan wel ondersteunen, die de dominicaanse aanwezigheid kunnen dragen.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 3. het scheppen van materiële en immateriële voorwaarden, waaronder samenwerking met het rectoraat van de kerk van het dominicanenkloostercomplex te Zwolle, hierna te noemen: het rectoraat;
 4. alle andere wettige middelen, waaronder het beheren van het kloostercomplex van de dominicanen in Zwolle, daartoe ter beschikking gesteld door de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen.
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4 - Bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Leden van het bestuur 

G.J. Walgemoed, voorzitter
E. Vijftigschild, secretaris
E.F. Spiegel, penningmeester
P. Breukink
T. Wubs (ondersteuning)

Bankrekeningnummer Stichting Dominicanenklooster Zwolle

Het bankrekeningnummer is NL87INGB0007236109.

 

Hoofdlijnen beleid 2017-2020

Het bestuur heeft de volgende strategische beleidsintenties voor de komende jaren uitgesproken:

Een heldere, duidelijke(r) koers inzetten als bestuur naar ingrijpende verandering van de organisatie, d.w.z.:

 • een beter werkende organisatie: professioneler en terugdringen van vrijblijvendheid;
 • een opener/transparanter organisatiecultuur in lijn met de dominicaanse waarden;
 • een adequate(r) en professionele(re) personeelsbezetting.
 1. Een duidelijk en eigentijds HRM-beleid in gang zetten en uitvoeren.
 2. Werken aan een duurzame exploitatie en een efficiënter beheer van de kloostergebouwen (klooster en kerk) en daarbij definitieve keuzes maken.
 3. Onze visie m.b.t. de (her)oriëntatie op de toekomst duidelijker uitdragen, zowel intern als extern.
 4. Heldere, open en transparante communicatie in relatie tot de medewerkers en vrijwilligers in kerk en klooster, de deelnemers aan onze programma-activiteiten en de parochianen, de communiteit en de orde der Dominicanen en andere betrokken externe partijen.
 5. Bewerkstelligen dat we met één mond spreken als bestuur, directie en orde/communiteit naar medewerkers en vrijwilligers in kerk en klooster. En de directeur ondersteunen in zijn dagelijkse sturing en uitvoering van beleid naar de betrokken partijen in klooster en kerk.
 6. Dit alles met als doel: de potentie(s) van klooster en kerk inhoudelijk (verder) te ontwikkelen en duurzaam te exploiteren.
 7. En met als finaal doel: het continueren van het dominicaans gedachtengoed en de dominicaanse spiritualiteit in Zwolle en wijde omgeving.

 

Jaarrekening 2019

Gedragscode

Hieronder vindt u de Gedragscode Pastoraat, in voorjaar 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het provinciaal consilie van de orde der dominicanen.

 

Deze Gedragscode is belangrijk, omdat we een klimaat van vertrouwen en veiligheid nastreven. Daarom geldt deze Gedragscode voor iedereen die bij ons werkzaam is als vrijwilliger of beroepskracht.

 

Ook vindt u hier de Privacyverklaringen van kerk en Stichting.

 

Gedragscode Pastoraat

Privacyverklaring Dominicanenkerk juli 2018

Privacyverklaring Stichting

Protocol ongewenste omgangsvormen

 

Vertrouwenspersonen

Een veilige omgeving

De stichting Dominicanenklooster Zwolle, waar kerk en klooster onder vallen, vindt de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich in klooster en kerk prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.

De Stichting Dominicanenklooster Zwolle vraagt van alle betrokkenen, beroepskrachten en vrijwilligers, parochianen en/of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van goede omgangsvormen met elkaar.

Door het bestuur is het protocol “ongewenste omgangsvormen” opnieuw vastgesteld. Na veel jaren als vertrouwenspersoon te hebben gediend bij de Stichting Dominicanenklooster heeft Yvonne Riemeijer te kennen gegeven het stokje over te dragen. Het bestuur is verheugd te melden dat Kitty Nijboer heeft aangegeven deze taak samen met Kees Nypels op te willen pakken.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst  wordt ervaren. De  vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang.  De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle stappen worden in nauw overleg met u gezet.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Kerk en Klooster.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?

Kees Nypels

Mijn naam is Kees Nypels. Geboren in Alkmaar tegenover de Dominicanenkerk en leken dominicaan in hart en nieren. Ik heb 35 jaar lesgegeven op de middelbare school die later gefuseerd is met de Capellen scholengemeenschap in Zwolle.

Ook daar was ik de vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider en gaf ik trainingen in faalangst en sociale vaardigheden. Ik verzorgde daar verder de intervisie en was leraar begeleider.

Ik heb 2 dochters en 5 kleinkinderen. In het klooster ben ik ook coördinator van de diaconie en lid van de kloosterhof.  U komt mij dus op veel plekken in het klooster tegen.

Ik ben te bereiken via de mail: keesnypels@gmail.com of telefonisch 06 121 67 753

 

Kitty Nijboer

Mijn naam is Kitty Nijboer. Als  boerendochter ben ik geboren in een warm katholiek gezin in Heino en na wat omzwervingen woon ik nu alweer 32 jaar in Zwolle. Ik ben getrouwd met Hans Doeleman en heb twee dochters van 19 en 21 jaar. Misschien kent u mijn gezicht, als u de vieringen wel eens bezoekt of bekijkt op de website, als koorlid van Aquino. Ik ben 52 jaar en werk momenteel als geestelijk verzorger en gespreksleider Moreel Beraad bij Dimence GGZ. Een paar jaar geleden heb ik de Master Religiewetenschappen gevolgd bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarvoor ben ik 24 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, als groepsleerkracht en ambulant begeleider van jongeren met lastig verpakte talenten. Ik hoop me als vertrouwenspersoon op een integere manier in te kunnen zetten voor de stichting Dominicanenklooster Zwolle en zo een steentje bij te kunnen dragen.
Ik ben te bereiken via kwgnijboer@gmail.com of via tel. 06-46 82 0900