Werkgroepen Diaconie

DOMINICANEN DOET | PRESENTEERBLAD KIND | JEUGD | JONGEREN | WERKGROEPEN DIACONIE | WERKGROEPEN LITURGIE | WERKGROEPEN PAROCHIEOPBOUW

BEZOEKWERK

Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die binnen de parochie op bezoek gaan bij zieken en nabestaanden. Kent u zieke parochianen die bezoek wensen of graag thuis de communie ontvangen, geef dit dan door.

KOFFIEDRINKEN

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er na de dienst van 10.00 uur gelegenheid tot koffiedrinken in de refter van het klooster. U kunt hier ook brieven ondertekenen voor Amnesty International.

THEMA OCHTEND 60+

Een ontmoetingsgroep van mensen boven de zestig die maandelijks bijeenkomt rond een thema.
Voor een overzicht van het volledige programma  Lees verder >>>
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
De ochtenden zijn van 10:00 tot 12:00 uur. De kosten zijn 5 euro per keer.

CARITAS (PCI)

Caritas betekent ‘liefdevolle zorg’. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil hulp verlenen aan mensen die in financiële problemen zijn gekomen en tijdelijk hulp nodig hebben. De hulp kan bestaan uit een klein eenmalig bedrag, het invullen van formulieren, doorverwijzen naar instanties of contact opnemen met schuldeisers. Om voor hulp in aanmerking te komen hoeft men geen parochiaan te zijn. Bij een hulpvraag bezoekt de vrijwilliger van de PCI de persoon thuis om de situatie te bespreken.

Voor hulp kunt u zich melden bij (of mensen doorverwijzen naar) de pastores van de Dominicanenkerk.

Werkgroep Vrede en Gerechtigheid (WVG)

Deze werkgroep verdiept zich in de problematiek van onder meer de ontwikkelingslanden en ontplooit verschillende activiteiten om deze problemen duidelijk onder de aandacht van de geloofsgemeenschap te brengen.

De groep is actief bij landelijke acties:

  • Vastenactie, onder meer aandacht voor de Voedselbank Zwolle.
  • Vredesweek
  • Amnesty International, maandelijkse brievenactie
  • Paasgroetenactie voor gevangenen in Zwolle en in het buitenland, in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland.

Daarnaast ontplooit de groep ook activiteiten voor het project Sint Maartenshuis in  Oekraïne.

Samen Leven Anders Geloven (SLAG)

SLAG is een gezamenlijk project van de Nederlandse Israëlitische Gemeente, de Protestantse Kerken Zwolle (PKN), de Rooms Katholieke kerk en de Islamitische Stichting. SLAG richt zich op de dialoog, interreligieus maar ook intercultureel.

SLAG werkt samen met het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen.

Doelstelling van SLAG is om beter zicht te krijgen op elkaars waarden en normen. Met die kennis en ervaring kunnen mensen gemakkelijker en beter met elkaar samenwerken en de samenleving zodoende milder en verdraagzamer maken. Dit gebeurt d.m.v.

  • Interreligieuze bijeenkomsten
  • Gebedshuizenpad
  • Themabijeenkomsten
  • Samenwerking met Zwolse onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van de joodse, christelijke en islamitische gemeenschap.

Werkgroep Welzijn & levensbeschouwing (WWL)

De WWL streeft naar een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat. Respect houdt in dat iedereen tot zijn of haar recht komt en gelijke kansen krijgt in welzijn en welvaart. De materiële basis voor een dergelijke samenleving is dat rijkdom rechtvaardig verdeeld wordt en armoede wordt opgeheven. We richten ons als werkgroep op de aanpak van de structurele problemen in de samenleving. Indien nodig wordt de plaatselijke politiek daar op aangesproken.

ADOPTIE WERKGROEP (onderdeel van de WWL)

De adoptiegroep brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. Zo krijgen mensen de kans te praten met iemand die medeverantwoordelijk is voor het beleid van de gemeente. Voorop staat dat jij je persoonlijke verhaal kwijt kunt bij een beleidsmaker.

De afstand tussen politiek en burger is vaak groot. Het is voor politici soms moeilijk om te beoordelen hoe het beleid dat zij maken voor ons als burger uitpakt. Wanneer jij je persoonlijke verhaal met een politicus deelt, kan dat voor een bewustwording zorgen. Dat heeft altijd effect.

DIACONAAL PLATFORM ZWOLLE (DPZ)

In het DPZ zitten vertegenwoordigers van bijna alle diaconieën van de Zwolse kerken. Doel is om zoveel mogelijk samen te werken, om daarbij gebruik te maken van elkaars expertise, en om als een adres te fungeren voor de burgerlijke gemeente.

WERKGROEP GROENE KERK

Het doel van deze werkgroep is om de kerkleden en de diverse werkgroepen in kerk en klooster bij het milieu en Fair Trade te betrekken. Maandelijks plaatsen wij een stukje in het Presenteerblad over milieu, fairtrade producten en -ontwikkelingen die op dat ogenblik spelen. Het vignet van de Groene kerk staat erbij.
Daarnaast is er een vignet Groene Kerk in de kerk. Zo’n vignet wordt toegekend als je belooft jaarlijkse activiteiten ter verbetering van het milieu en van Fair Trade te doen. We kunnen op allerlei manieren een bijdrage leveren door antwoord te geven op de vraag: hoe groen, zuinig en duurzaam zijn de kerk en het klooster m.b.t. verwarming en stroom, papiergebruik, afvalverwerking, beplanting?
Wij gaan uit van de gedachten die paus Franciscus verwoord heeft in zijn encycliek “Laudato Sí”. De Groene Kerkenbeweging (http://www.groenekerken.nl ) geeft ons ook veel praktische tips én inspiratie.

KROONJAREN

Parochianen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt krijgen een felicitatiekaart van de Dominicanenkerk. Tot 85 jaar krijgen ze ieder kroonjaar (65, 70, 75, 80, 85) een kaart, en vanaf 85 jaar ieder jaar. Hiervoor zorgt het parochiebureau.

Comments are closed.